Szkolenia okresowe BHP w czasie pandemii

Nawet w czasach pandemii pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom szkolenia okresowe BHP. Ważne, aby wybrać firmę, która prowadzi szkolenia w pełnym reżimie sanitarnym. Na stronie https://www.bhpex.pl/szkolenia/kursy/bhp/ dostępny jest pierwszy w Polsce system rezerwacji szkoleń BHP. Prym w tym zakresie wiedzie firma BHPEX.

Czym jest szkolenie wstępne?

Początkowo, zanim jeszcze pracownik zostanie dopuszczony do pracy, przeprowadza się szkolenie wstępne z zakresu BHP. Nie będzie ono konieczne jedynie w przypadku, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, co u poprzedniego pracodawcy bezpośrednio przed podpisaniem umowy o pracę.

Szkolenie wstępne jest złożone z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest szkolenie wstępne ogólne, natomiast drugim szkolenie wstępne na stanowisku pracy. Celem ogólnego instruktażu jest przedstawienie podstawowych przepisów z zakresu BHP, podstawowych przepisów, a także zasad udzielania pierwszej pomocy.

Kto przeprowadza szkolenie wstępne?

Szkolenie wstępne ogólne jest przeprowadzane przez pracownika służby BHP, osoba, która wykonuje u pracodawcy zadania tej służby bądź sam pracodawca, pod warunkiem, że dana osoba posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP. Odbycie szkolenia wstępnego musi być udokumentowane poprzez sporządzenie specjalnej karty. Karta ta musi być przechowywana w aktach osobowych pracownika w części B. Szkolenia są wystarczające dla potrzeb BHP przez 1 rok.

Po co przeprowadza się szkolenie okresowe BHP?

Szkolenie okresowe BHP przeprowadza się w celu zaktualizowania oraz usystematyzowania wiedzy w zakresie BHP. Jest przeprowadzane w formie kursu, samokształcenia kierowanego lub seminarium.

Kto musi odbyć szkolenie okresowe BHP?

Szkolenie okresowe BHP muszą odbyć osoby kierujące pracodawcami i inne osoby kierujące pracownikami: brygadziści, kierownicy, mistrzowie, nie rzadziej niż raz na 5 lat. Szkolenie jest konieczne również dla pracowników na stanowiskach robotniczych (nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, gdzie występują duże zagrożenia dla bezpieczeństwa bądź zdrowia pracowników, raz na rok).

Szkolenia BHP obowiązują także pracowników inżynieryjno-technicznych (raz na 5 lat), pracowników służb BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby (raz na 5 lat), pracowników administracyjno-biurowych i innych, którzy nie zostali wymienieni powyżej, a ich charakter pracy ma związek z narażeniem na działanie szkodliwych czynników dla zdrowia (raz na 6 lat).

szkolenia okresowe bhp

Egzamin ze szkolenia okresowego BHP

Szkolenie okresowe BHP kończy się egzaminem, który przeprowadza organizator szkolenia. Odbycie szkolenia musi być potwierdzone zaświadczeniem, które przechowuje się w części B akt osobowych pracownika. Jeśli pracodawca nie ma możliwości przeprowadzenia szkolenia w godzinach pracy, czas szkolenia, które odbędzie się poza godzinami pracy, uznaje się za czas pracy z prawem do wynagrodzenia oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Leave A Reply

Navigate